Pedigree Kinu

KINU GO SHIRAI
JL -00071/13-0 AKIHO 12-1757

FEMALE

geb. 16.06.2012

 

KOUKI GO SHIRAI 

 AKIHO 11-859

UKYOU GO SHIRAI
JL -00035-11, AKIHO 09-2173
YUUSHOU GO MUSASHI AIWA

JL -00109/10-0,  AKIHO 09-135

AZUSA FO SHIRAI

AKIHO 08-1958

MAYU GO SHIRAI

AKIHO 10-1149

YUUSHOU GO MUSASHI AIWA
 JL -00109/10-0,  AKIHO 09-135
MOMOKA GO MUSASHI AIWA
 JL-00286/07-0, AKIHO 07-575
KATSURA GO SHIRAI

 AKIHO 11-2023

GINJI GO SHIRAI
JL -00521/11-0, AKIHO 10614
AWA UNJOU GO KISARAZU NOMURA 

AKIHO 08-1995

SARA GO SHIRAI
JL-00286/11-0, AKIHO 07-153
SHION GO MUSASHI AIWA 

AKIHO 09-138

MATSUKAZE GO MUSASHI AIWA

JL – 00006/10-0, AKIHO 07-1384

SARA GO SHIRAI
JL-00286/11-0, AKIHO 07-153